Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

Regulamin sklepu internetowego corn.net.pl  obowiązujący od 25.05.2018

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

§ 2 Zasady działania sklepu internetowego i przedmiot sprzedaży

§ 3 Składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja dostaw

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości 

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo. 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej: „Regulaminem” ) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem internetu biżuterii gotowej oraz biżuterii tworzonej na zamówienie ( zwanej dalej: „Towarem” ), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów kupna – sprzedaży. 

2. Sklep internetowy prowadzony jest pod adresem: www.corn.net.pl  przez CORN Dawid Skolarus os. Wichrowe Wzgórze 18,      61-677 Poznań ( zwaną dalej: „Sprzedawcą” ), która jest właścicielem sklepu internetowego www.corn.net.pl   ( zwanego dalej: „Sklepem” ), a także jego administratorem.

3.Szczegółowe dane Sprzedawcy:

CORN Dawid Skolarus os. Wichrowe Wzgórze 18,  61-677 Poznań,  NIP 972-067-81-20, Regon 300791363 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 58308/2008 tel. +48 608 381 125, e-mail: corn@corn.net.pl posiadająca rachunek w banku

ING Bank Śląski numer konta: 77 1050 1520 1000 0092 0209 1360

4. Towary sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Towary dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ( zwanym dalej: „Konsumentami” ), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Towaru na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w sklepie internetowym hosa.com.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi” 

§ 2 Zasady działania sklepu internetowego i przedmiot sprzedaży

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży jest biżuteria gotowa oraz biżuteria tworzona na zamówienie Kupującego. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Specyfika i właściwości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę są przestawione na stronie internetowej Sklepu, na której w szczególności umieszczone jest zdjęcie każdego Towaru, a także jego dane techniczne takie jak: waga, rodzaj materiału, kształt, rodzaj kamienia , kolor i rodzaj zapięcia. 

3. Sprzedawca informuje, że wyroby z metali szlachetnych posiadają cechy probiercze obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar (Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 886 z późn. zm.).) i Unii Europejskiej. 
Biżuteria złota o masie jednej sztuki poniżej 1g oraz srebrna o masie poniżej 5g nie podlega obowiązkowi cechowania zgodnie z art. 6 pkt. 1 ww. ustawy.

4. Opisy oraz zdjęcia Towarów podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).- Zabronione jest wykorzystywanie, modyfikacja zdjęć, elementów graficznych oraz opisów w całości lub ich fragmentów. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 3 Składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja dostaw

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.

2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.corn.net.pl  i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Towarów wybrać interesujący go Towar, sprawdzić jego dostępność i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.

3. W celu złożenia zamówienia nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja Kupującego, jednakże zarejestrowanie Kupującego w Sklepie daje Kupującemu ( o ile wyrazi on na to zgodę ) bieżący dostęp do newslettera zawierającego aktualne informacje o nowościach i promocjach. Ponadto rejestracja ułatwia Kupującemu dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie. Rejestracja nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie Kupującego.

4. Po dokonaniu rejestracji przez Kupującego na podany przez Kupującego adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywującym konto w Sklepie wraz z instrukcją dalszego postępowania.

5. Informacje podane przez Kupującego podczas rejestracji lub niezbędne przy dokonywaniu zakupów bez wcześniejszej rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Towaru.

6. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku ( w tym w niedziele i świata ). Realizacja przyjętych przez sprzedawcę zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 – 1600. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 1300, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

7. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący w przypadku gdy żąda wystawienia faktury VAT, przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wpisuje w formularzu dane niezbędne do jej wystawienia. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy. 

8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Towaru jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący zażądał wystawienia takiej faktury.

9. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

10. Każde zamówienie powinno zostać przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji ( potwierdzone ) najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych od momentu jego otrzymania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

11. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem. 

12. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 

13. W przypadku zamówienia przez Kupującego Towaru, który musi zostać wyprodukowany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione w formie korespondencji e-mailowej przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

14. Sprzedawca dostarczy Towar Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu w przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy lub też – w przypadku Towarów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

15. Termin dostawy Towaru jest liczony:

a) od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Towaru ( za pobraniem pocztowym gotówką kurierowi - w momencie otrzymania przesyłki;

albo 

b) od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Towar zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę ( przelewem na konto Sprzedawcy )

16. Towar jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Kupującego, na koszt Kupującego w przypadku zakupu Towaru o wartości do 500,00 złotych. W przypadku zakupu Towaru o wartości powyżej 500 złotych Towar jest wysyłany na koszt Sprzedawcy. Towar może być także wysyłany na koszt Sprzedawcy w przypadku, gdy warunki aktualnie obowiązującej w Sklepie promocji tak stanowią. Warunkiem wydania Towaru Kupującemu jest zapłata całości wynagrodzenia za Towar. 

17. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie e-mailem, pod adresem corn@corn.net.pl, nie później niż do momentu wysłania Towaru przez Sprzedawcę.

18. Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. Przesyłki dostarczane są od 800 do 2000 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.

19. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. 

20. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego ( lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki ) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

21. Towary mogą być wysyłane do wszystkich krajów świata. Jednakże Kupujący z poza terytorium Polski musi wcześniej wystąpić do Sprzedawcy z zapytaniem o koszty, określając miejsce dostarczenia przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca określi koszty dostawy na podstawie aktualnych cenników dostaw i zwrotnie przekaże stosowną informację o wysokości kosztu przesyłki, którą Kupujący będzie zobowiązany doliczyć przy wpłacie do kosztu Towaru. Zapytania w tej sprawie Kupujący powinien kierować na adres: corn@corn.net.pl

22. Sprzedawca dopuszcza także możliwość składania zamówień przez Kupującego e-mailem na adres:corn@corn.net.pl. W takim przypadku Kupujący i Sprzedawca uzgodnią indywidualnie warunki sprzedaży, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały odpowiednie zastosowanie.

23. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, lub jeżeli zamówienie nie może zostać z innych przyczyn zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję w sprawie ewentualnej dalszej realizacji zawartej przez Strony umowy.

24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 1000 – 1600.

25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a) otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,

c) braku możliwości kontaktu z Kupującym w celu przeprowadzenia weryfikacji , o której mowa w ust. 25 powyżej,

d) w przypadku opisanym w § 4 ust. 8 niniejszego Regulamin 

26. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia 

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1. Podane ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Towaru podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.

2. Do każdego wysłanego Towaru dołączony jest dowód sprzedaży lub – na życzenie Kupującego - Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Towarem fakturę VAT, pod warunkiem wcześniejszego podania przez Kupującego wszystkich danych Kupującego niezbędnych do jej wystawienia. 

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego ostateczna cena Towaru zostaje uzgodniona i zaakceptowana przez Strony poprzez wymianę korespondencji e-mailowej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu PAyPal

7. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Towaru, za pobraniem pocztowym. 

8. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Towar w formie ustalonej w ust. 6 niniejszego paragrafu, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana. 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy,

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

1.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, 

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

1.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wysłać do: CORN Dawid Skolarus os. Wichrowe Wzgórze 18, 61-677 Poznań, e-mail: corn@corn.net.pl

„Ja niżej podpisany .......... (imię i nazwisko Konsumenta ), zamieszkały .......... ( adres Konsumenta ) oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………… ( wpisać nazwę Towaru ), zawartej w dniu .......... ( wpisać datę zawarcia umowy ) z „CORN Dawid Skolarus os. Wichrowe Wzgórze 18, 61-677 Poznań"

.......... ( data ) .......... ( czytelny podpis Konsumenta - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail corn@corn.com.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4 

6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Towar Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można Towaru odesłać w zwykły sposób pocztą.

  1.      11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  2.      Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 

a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b) w której przedmiotem umowy jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

c) w której przedmiotem umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 6 Reklamacje i gwarancje jakości

 

  1.      Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Towarów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
  2.      Reklamację należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: CORN Dawid Skolarus os. Wichrowe Wzgórze 18, 61-677 Poznań lub na adres e-mail: corn@corn.net.pl
  3.      Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji.
  4.      Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go w formie papierowej lub poprzez e-mail o wyniku reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania. W innych przypadkach nie dotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  5.       W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Strony ograniczają odpowiedzialność Sprzedającego do szkód wyrządzonych z winy umyślnej .
  6.      Klient może składać reklamacje dotyczące Towaru posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Towaru gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy.
  7.      W przypadku, gdy dany Towar posiadać będzie gwarancję, Kupującemu wydana zostanie Karta gwarancyjna lub oświadczenie gwarancyjne.
  8.      Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 

 

 

§ 7 Prywatność i bezpieczeństwo

 

1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności (Informacja o ochronie danych osobowych)

§ 8 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 7.

6. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.corn.net.pl  oraz wszelkie materiały w Sklepie się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl